ธุรกิจ sme คืออะไร ประเภทของธุรกิจ sme

ธุรกิจ SME

การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทำให้ผู้ประกอบการมือใหม่เริ่มมองหาธุรกิจหรืออาชีพที่น่าสนใจเพื่อรองรับกับการลงทุนซึ่งการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็มีการพัฒนาของนวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่แตกต่างกันเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันเพราะประเทศจะเปิดเสรีทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบ การเลือกลงทุนในธุรกิจขาดเล็กอย่างเช่น ธุรกิจ sme คือทางเลือกหนึ่งของนักธุรกิจมือใหม่

ธุรกิจ sme คืออะไร

ความหมายของคำว่า sme เป็นคำที่ย่อมาจาก Small and Medium Enterprise หมายถึง“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หลักเกณฑ์ในการวัดว่ากิจการใดเป็นกิจการขนาดกลาง กิจการใดเป็นกิจการขนาดย่อม ในส่วนของประเทศไทยมีกฎหมายซึ่งเรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมพ.ศ.2543 ได้ให้อำนาจกระทรวงอุตสาหกรรมในการประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวง สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจsme

ประเภทของธุรกิจ sme
ธุรกิจ sme หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่ดำเนินการครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ซึ่งได้แก่
1.การผลิต ครอบคลุมทั้ง การผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเหมืองแร่
2.การค้า ครอบคลุมทั้งรูปแบบการค้าส่ง และการค้าปลีก
3.การบริการ

เกณฑ์การจำแนกขนาดของธุรกิจ sme
สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้จำแนกขนาดของธุรกิจ smeว่ากิจการใดเป็นกิจการขนาดกลาง กิจการใดเป็นกิจการขนาดย่อม ได้แก่การวัดจากมูลค่าชั้นสูงของทรัพย์สินถาวร และการวัดจากจำนวนการจ้างงาน

การวัดจากมูลค่าชั้นสูงของทรัพย์สิน
1.ด้านการผลิต วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาม
2.การบริการ วิสาหกิจขนดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท
3.การค้า แยกเป็นค้าส่งวิสาหกิจขนาดกลาง 100 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดเล็ก 50 ล้านบาท ส่วนค้าปลีก วิสาหกิจขนาดกลาง 60 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดเล็ก 30 ล้านบาท
smeการวัดจากจำนวนการจ้างงาน
1.ด้านการผลิต วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 บาท
2.การบริการ วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน
3.การค้า แยกเป็นค้าส่ง วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 30 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน
สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่กำลังตัดสินใจเลือกทำธุรกิจ sme ข้อมูลที่datacatalog.org นำมาแนะนำคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ