ตัวอย่างแผนธุรกิจ SME

แผนธุรกิจSME

การประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ปัจจัยสู่ความสำเร็จก็คือการวางแผน หลายบทความที่ผ่านมาdatacatalog.org นำเสนอเรื่องราวและรายละเอียดเกี่ยวกับ การทำธุรกิจSME

ซึ่งหากใครได้ติดตามอ่านคงพอทราบบ้างแล้วว่า ธุรกิจSME นั้นคืออะไร และการเริ่มต้นทำธุรกิจSME มีขั้นตอนอย่างไร สำหรับบทความนี้ผู้เขียนมีตัวอย่างโครงสร้าง แผนธุรกิจSME ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ มานำเสนอค่ะ

ตัวอย่างแผนธุรกิจ SME

1.คุณสมบัติของผู้ประกอบการ ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจต้องพิจารณาคุณสมบัติ ของตนเองก่อน เช่น มีเป้าหมายชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้พื้นฐาน ในการทำธุรกิจประเภทนั้นๆ

2.เริ่มต้นศึกษาธุรกิจ และติดต่อหน่วยงานราชการ เพื่อขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน (ตามประเภทของธุรกิจที่ต้องการ) จากนั้นจัดวางโครงสร้างขององค์กร โดยจัดทำแผนผังตามแผนก เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากร

3.ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด อาทิเช่น ดูว่าภาพรวมของตลาดว่าเป็นอย่างไร ศึกษากลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้า เช่นกลุ่มที่มีกำลังซื้ออย่างเช่นมนุษย์เงินเดือน ที่มีรายได้ประจำ กลุ่มแรงงาน กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มวัยรุ่น มีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อหาส่วนแบ่งทางการตลาด

4.การเดินทางของธุรกิจ อาจจัดทำแผนภูมิแสดงการเติบโตของธุรกิจ โดยจัดแบ่งเป็นช่วงเวลา เช่นระยะเริ่มต้น และระยะที่ตลาดเริ่มรู้จักสินค้า เพื่อดูการเติบโตของธุรกิจ

5.การผลิตสินค้า/หรือการบริการใหม่ๆ เหตุผลที่ต้องมีการผลิตสินค้า หรือบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า เป็นการเพิ่มปริมาณการซื้อและเพื่อความเติบโตของธุรกิจ

6.จัดทำโครงการ การทำธุรกิจSME จำเป็นต้องจัดทำโครงการย่อยเพื่อบริหารธุรกิจ หรือหากมีความจำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน โครงการที่จัดทำเป็นส่วนประกอบ ที่จะช่วยให้กู้เงินได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดทำโครงการซื้อเครื่องจักรกล เพื่อขยายการผลิต

อาชีพเสริมที่ดีต้องเริ่มจากแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ

7.วิเคราะห์องค์กรหรือวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์ และปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ

8.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงต่อไป โดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาใช้สำหรับการวางแผน
แผนธุรกิจSME ที่นำมาเป็นตัวอย่าง เป็นเพียงโครงสร้างธุรกิจที่นำมาให้ผู้ประกอบการได้ศึกษา และนำไปทำเป็นโครงร่างก่อนที่จะจัดทำแผนธุรกิจSME ตามประเภทของธุรกิจที่ต้องการก่อนการลงทุน