แนะนำการเริ่มต้นทำธุรกิจSME

มือใหม่เริ่มต้นทำธุรกิจSME อย่างไรดี

การเริ่มต้นทำธุรกิจ SME สำหรับผู้ที่สนใจคงต้องศึกษา และรู้รายละเอียดมาบ้างแล้วว่า ธุรกิจ SMEนั้นคืออะไร มีหลักเกณฑ์การจำแนกขนาดของธุรกิจอย่างไรบ้าง ตลอดจนศึกษาประเภทของธุรกิจSME ทั้ง3 กลุ่มมาแล้วเป็นอย่างดี

ซึ่งธุรกิจทั้ง3 กลุ่มได้แก่กลุ่มธุรกิจการผลิตที่ครอบคลุม ทั้งการผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และเหมืองแร่ กลุ่มการค้าที่ครอบคลุมทั้งรูปแบบการค้าส่งและการค้าปลีก กลุ่มสุดท้ายได้แก่ธุรกิจการให้บริการ เมื่อผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกธุรกิจ และพร้อมที่จะลงทุน สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือ เตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจSME ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

ศึกษาวางโครงสร้างและกำหนดขนาดของธุรกิจSME

เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เพราะมีผลต่อการลงทุนอาทิเช่น ทำเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก โดยยึดตามหลักเกณฑ์ (พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขยาดย่อมพ.ศ.2543) นอกจากมีผลต่อการลงทุนแล้ว ยังเป็นการจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย เช่น การเงิน การบัญชี หรือบริหาร

กำหนดนโยบายหรือวางเป้าหมายในการทำธุรกิจ
การกำหนดนโยบายก็คือการวางแนวทาง หรือกำหนดกรอบการทำธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ตามความต้องการ เช่น ต้องการทำอะไร ที่ไหน กับใคร และทำอย่างไร

วางแผนการดำเนินธุรกิจ
การวางแผนดำเนินธุรกิจก็คือ การนำนโยบายที่วางไว้มาปฏิบัติตัวอย่างเช่น กำหนดเป้าหมายผลิตผ้าห่มนวมออกจำหน่าย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 500 ผืน การวางแผนธุรกิจต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต ทำอย่างไรที่จะผลิตผ้าห่มนวม ให้ออกมาทันขายในช่วงเทศกาลปีใหม่เมื่อผลิตออกมาแล้วทำอย่างไรจะขายได้ตามเป้าหมาย เช่นวางแผนจัดโปรโมชั่น หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ซื้อเพื่อมอบเป็นของขวัญของฝาก เป็นต้น

วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ (SWOT)
เป็นการศึกษาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และปัญหาอุปสรรค์ในการทำธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การตั้งเป้าหมายในการผลิตผ้าห่มนวมเพื่อจำหน่าย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 500 ผืน แต่สินค้าที่ผลิตออกมาแล้วไม่พอจำหน่าย การวิเคราะห์จุดเด่น เช่นสินค้าดีมีคุณภาพทำให้ไม่พอขาย มีข้อด้อยคือกำลังการผลิตมีน้อย สินค้าเหมาะกับช่วงโอกาสที่อยู่ในช่วงอากาศหนาว และอยู่ในเทศกาลปีใหม่ที่สามารถซื้อเป็นของขวัญของฝากได้ ส่วนปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขก็คือการผลิตstart businessกำหนดกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ในการทำธุรกิจ
กลยุทธ์ที่นำมาใช้ต้องพิจารณา จากการวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจเช่น ปัญหาเกิดจากกระบวนการผลิต มีกำลังการผลิตน้อยทำให้เสียโอกาสในการจำหน่าย กลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับปัญหาก็คือ เริ่มผลิตสินค้าให้เร็วขึ้น หรือสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทำงานล่วงเวลา หรือทำในช่วงวันหยุดเทศกาล

การเริ่มต้นทําธุรกิจ SME อาจมีการเตรียมความพร้อมหลายขั้นตอน แต่เมื่อลงมือปฏิบัติทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างเป็นระบบ ขอเพียงผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจมือใหม่ มีความมุ่งมั่นและใจเย็นพอที่จะปฏิบัติไปตามขั้นตอน แบบไม่ก้าวกระโดน ก็สามารถประสบความสำเร็จ ในธุรกิจได้อย่างมืออาชีพค่ะ