เส้นทางสู่การเป็นเภสัชกร อาชีพที่น่าสนใจ

เภสัชกร หมอยา อาชีพที่น่าสนใจ

เภสัชกร เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ถูกมองว่าสามารถสร้างความร่ำรวยให้กับทุกคนได้ เพราะเป็นอาชีพที่มีรายได้มั่นคง รองจากอาชีพแพทย์ และทันตแพทย์เภสัชกร หรือที่นิยมเรียกว่า หมอยา เป็นอาชีพที่น่าสนใจเพราะมีรายที่มั่นคงจริงหรือไม่

และหมอยามีหน้าที่อะไรบ้าง หากต้องการเรียนเภสัชกร ควรมีพื้นฐานความรู้ด้านใดบ้างdatacatalog.org มีคำตอบมาให้ค่ะ

เส้นทางสู่การเป็นเภสัชกร

นิยามของคำว่า “เภสัชกร” หมายถึงผู้ที่มีวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข มีหน้าที่จ่ายยาให้ผู้ป่วย แนะนำการใช้ยา ติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย และเป็นผู้ผลิตยาอาชีพเภสัชกรถูกมองว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ที่ดีและมั่นคง เพราะนอกจากทำหน้าที่จ่ายยาให้กับผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนแล้ว ยังสามารถประกอบอาชีพเปิดร้านขายยา หรือเป็นเภสัชกรประจำร้านยา ซึ่งเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงอยู่ในลำดับที่ 3 รองจาก อาชีพแพทย์ และทันตแพทย์ (จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

หน้าที่ของเภสัชกร คนส่วนใหญ่มักมองว่าหมอยา หรือเภสัชกรมีหน้าที่จ่ายยา แนะนำการใช้ยา หรือผลิตยาเพียงเท่านั้น ซึ่งความจริงแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบของหมอยา ยังมีอีกหลายด้าน ดังนี้

1.บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยาในทางคลินิก
2. การเฝ้าติดตามสถานการณ์ของโรคเฉพาะที่เกี่ยวกับยาและผลของการใช้ยา
3.ติดตามการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง
4.ติดตามดูแลสุขอนามัยทั่วไปของผู้ป่วย
5.ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเป็นการเฉพาะ เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรค และการรักษาด้วยยา
6.แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ในการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
7.จัดเตรียมปริมาณยา ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับและไตล้มเหลว
8.ให้คำปรึกษาแก่แพทย์ เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้อง
9.ปรุงยาหรือผลิตยา
10.ดูแล จัดเตรียม จัดหา และรักษาเภสัชภัณฑ์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

ยา

ยา

เส้นทางสู่การเป็นเภสัชกร ผู้ที่ต้องการเรียนเภสัชกรต้องมีพื้นความรู้ เกี่ยวกับวิชาเคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนเภสัชกร มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 5 ปี และ 6 ปี ซึ่งหลักสูตร6ปี จบออกมาแล้วจะได้วุฒิปริญญาตรี ซึ่งหากเข้าทำงานในโรงพยาบาลของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เงินเดือนจะเริ่มต้นเทียบเท่าวุฒิปริญญาโท

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นเภสัชกร เพราะความชื่นชอบหรือเป็นอาชีพที่น่าสนใจคงพอทราบแล้วนะคะว่าเภสัชกรมีหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง และหากต้องการเรียนควรมีพื้นความรู้ด้านใดเพื่อเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันค่ะ