เส้นทางสู่อาชีพหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น่าสนใจ

หมอฟันอาชีพที่น่าสนใจ

หมอฟัน หรือ ทันตแพทย์ เป็นอาชีพที่น่าสนใจ และยังเป็นอาชีพในฝันของใครหลายคน เช่นเดียวกับอาชีพแพทย์ หรือเภสัชกร เพราะเป็นงานที่มีรายได้สูงรองจากทั้งสองอาชีพ ส่วนเส้นทางสู่อาชีพหมอฟัน หรือทันตแพทย์

ไม่แตกต่างไปจากอาชีพแพทย์และเภสัช สำหรับผู้ที่สนใจ datacatalog.org มีข้อมูลในการเตรียมตัวเข้าสู้อาชีพหมอฟันมาแนะนำค่ะ

การเตรียมตัวสู่อาชีพหมอฟัน

– ต้องสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
– สอบผ่านวิชาต่างๆในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนการสอบ
สัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย
– หลักสูตรการเรียนทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 5 ปี จากสถาบันที่เปิดสอนใน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ
– เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วจะได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมของแพทย์สภา มีสิทธิ
ประกอบอาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์ได้ตามกฎหมาย

คณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย
สถาบันทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศรวร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ลักษณะงานในอาชีพหมอฟัน
ลักษณะงานในอาชีพของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางทันตแพทย์ ได้แก่ การถอนฟัน การจัดฟัน การอุดฟัน การให้คำปรึกษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาง การครอบฟัน และอื่นๆ

โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางทันตแพทย์ หากเรียนโดยใช้ทุนของรัฐบาล ต้องทำงานอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาล ศูนย์อนามัยของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา 2 ปี เพื่อใช้ทุน ต่อจากนั้นจะเลือกประกอบวิชาชีพอยู่ในหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน ประกอบอาชีพอิสระโดยตั้งคลินิกรักษาเป็นส่วนตัว หรืออาจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก เพื่อเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยฟันปลอม

อาชีพหมอฟันหรือทันตแพทย์ นอกจากเป็นอาชีพที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำดูแลสุขภาพปากและฟันของผู้ป่วยแล้ว ยังมีความก้าวหน้าในหน้าที่ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่นให้การศึกษาและฝึกอบรม ด้านทันตแพทย์แก่ทันตานามัย หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือบริหารงานต่างๆ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายอาชีพหมอฟันหรือทันตแพทย์ จึงถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจของทุกคน