วิธีปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงเป็นอาชีพเสริม

ปลูกมันสําปะหลัง

อาชีพเสริม สำหรับคนที่รักและชื่นชอบทำการเกษตร datacatalog.org เคยแนะนำการปลูกสับปะรดไปแล้ว วันนี้มีวิธีปลูกมันสำปะหลังมาแนะนำให้ปลูกเป็นอาชีพเสริมเสริมการหารายได้พิเศษที่สามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำ

โดยเฉพาะเกษตรกรรมที่สามารถทำให้มีรายได้เป็นเงินก้อนในช่วง 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี นอกจากการปลูกไม้ผล มันสำปะหลังก็เป็นพืชไร่ที่น่าสนใจสำหรับการปลูกเพื่อหารายได้เสริม

วิธีปลูก มันสำปะหลัง

มันสำปะหลังเป็นพืชไร่หรือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอยู่ในอันดับ 5 รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง เป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี ระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 1 ปี ถึง 1.5 เดือน หรือตามสายพันธุ์ที่นำมาปลูก

ขั้นตอนการเตรียมดิน
ทำการไถกลบวัชพืชเพื่อปรับสภาพดิน โดยการไถครั้งแรกใช้ผาน 3 จากนั้นทิ้งระยะไว้ประมาณ 20-30 วัน เพื่อเป็นการหมักวัชพืชให้กลายเป็นปุ๋ยในดิน แล้วไถพรวนด้วยผาน 7 เพื่อให้สภาพดินร่วนซุยการไถพรวนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอาจไถเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง จากนั้นรีบปลูกโดยเร็วเพราะดินยังมีความชื้น

ขั้นตอนการเตรียมท่อนพันธุ์และการปลูก
ท่อนพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูกควรมีอายุ 10-12 เดือน เป็นท่อนพันธุ์สดที่ตัดทิ้งไว้ไม่เกิน 15 วัน จากนั้นตัดให้มีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ควรมีตาไม่น้อยกว่า 5 ตา ก่อนปลูกจุ่มท่อนพันธุ์ในยาแคปแทน โดยผสมตัวยา 160 กรัม ร่วมกับมาลาไธออน 20 ซีซีในน้ำ 20 ลิตร ทิ้งไว้ 5 นาทีก่อนปลูก
การปลูกมันสำปะหลัง ปลูกเป็นแถวตรง ระยะระหว่างแถว 1.20 เมตร ระยะระหว่างต้น 80 เซนติเมตร โดยปักท่อนพันธุ์ให้ตั้งตรงและลึกลงไปในดินประมาณ 10 เซนติเมตร

ขั้นตอนการกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ย
กำจัดวัชพืชครั้งแรกหลังการปลูกประมาณ 30-45 วันพร้อมทั้งใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 25-50 กก./ไร่ ห่างจากต้นมัน20 เซนติเมตรมันสำปะหลัง
กำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 หลังการปลูกประมาณ 60-70 วัน สำหรับการกำจัดวัชพืช ครั้งต่อไปตามความจำเป็น หากไม่มีหญ้าขึ้นรกก็ไม่จำเป็นต้องกำจัดวัชพืชเพราะจะทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวเริ่มได้หลังปลูกได้ประมาณ 10-12 เดือน หากต้องการปลูกมันสำปะหลังเป็นอาชีพเสริมในครั้งต่อไป ควรมีการวางแผนเตรียมท่อนพันธุ์ไว้ปลูกในครั้งต่อไป ส่วนของต้นมันสำปะหลังที่ไม่ได้ใช้ควรปล่อยทิ้งไว้ในแปลงเพื่อเป็นปุ๋ยสดในดินต่อไป

การปลูกมันสำปะหลังเป็นอาชีพเสริม นอกขายขายหัวมันสดๆได้เลย ยังสามารถแปรรูปเป็นมันเส้นหรือมันตากแห้งขายได้ สำหรับคนที่มีงานประจำและชื่นชอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกมันสำปะหลังถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ