Tag: อาชีพเสริมของครู

อาชีพเสริมของครูรับสอนภาษาอังกฤษเป็นอาชีพเสริม

อาชีพเสริมของครูรับสอนภาษาอังกฤษ

“อาชีพครู” ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้อย่างสม่ำเสมอแต่ในภาวะเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ครูต้องหางานเสริมในช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อาชีพเสริมของครู ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก และเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้ไม่น้อยไปกว่าเงินเดือนประจำ ก็คือ รับสอนภาษาอังกฤษเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ

การเปิดสอนภาษาอังกฤษ จึงเป็นอาชีพเสริมของครู ที่ดีที่สุดในช่วงนี้

กระแส AEC.กำลังมาแรง เพราะเป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการเตรียมตัวก็คือเรื่องของภาษา

การเปิดสอนภาษาอังกฤษ จึงเป็นอาชีพเสริมของครู ที่ดีที่สุดในช่วงนี้ เพราะภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสาร ถึงแม้ว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน จะถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 8 รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยที่ยังด้อยกว่าชาติอื่นๆในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน

แต่ระดับสติปัญญาและความรู้ความสามารถของเด็กไทยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าชาติอื่นๆ ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ รวมถึงพ่อค้า นักธุรกิจหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ พนักงานตามห้างร้านหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้หลักการใช้และพูดภาษาอังกฤษกันมากขึ้น

อาชีพเสริมของครูรับสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

แต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือ ขาดผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ครูภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพร้อมที่สุดในการให้ความรู้และฝึกสอนการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นผู้ถ่ายทอดที่มีความรู้ความชำนาญ การสอนภาษาอังกฤษ จึงเป็นอาชีพเสริมของครู ที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีที่สุด Read more